1. Về bản quyền
StarLight là chủ bản quyền của trang website này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của StarLight. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của StarLight.
 
2. Về việc tải dữ liệu
Nếu bạn tải về máy những phần mềm từ trang này, thì phần mềm và các dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của StarLight và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những phầm mềm đã tải mà StarLight không nhượng quyền cho bạn. Bạn cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm…
 
3. Thay đổi nội dung
StarLight giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.
 
4. Liên kết với các trang khác
Mặc dù trang website này có thể được liên kết với những trang khác, StarLight không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang website bạn phải hiểu và chấp nhận rằng StarLight không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang StarLight và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.
 
5. Đưa thông tin lên trang website
Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển tải lên trang website tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. StarLight và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang website không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang website.
 
6. Luật áp dụng
Mọi hoạt động phát sinh từ trang website có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam.
 - Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thỏa thuận dưới đây.
 - Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.